Jak pracujemy

KROK 1 Spotkanie z rodzicami

Przed rozpoczęciem pracy z dzieckiem przeprowadzane jest spotkanie i rozmowa rodzicami. Zapoznajemy się z dokumentacją zdrowotną i posiadanymi opiniami, diagnozami dotyczącymi dziecka oraz obserwacjami rodziców. Informacje przekazane przez najbliższe dziecku osoby, uzyskane od rodziców informacje dają nam możliwość zobrazowania sytuacji i potrzeb całej rodziny, co pozwala nam na stworzenie konkretnego planu działań ukierunkowanych na pomoc w terapii i wspierających rodziców.

KROK 2 Obserwacja dziecka

Obserwacja dziecka odbywa się w umówionym wcześniej terminie. Czas obserwacji uzależniony jest od indywidualnych możliwości dziecka. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba obserwacja kontynuowana jest podczas kolejnych spotkań.

KROK 3 Rada Konsultacyjna

Kolejny etap naszej pracy to podsumowanie wszystkich otrzymanych informacji oraz obserwacji dotyczących dziecka. W zależności od potrzeb dziecka następują konsultacje ze specjalistami (np. laryngologiem, foniatrą, neurologiem dziecięcym, psychiatrą, fizjoterapeutą…) Wyniki konsultacji są dla nas wskazówką do dalszych konkretnych działań, jakie powinny zostać włączone do terapii dziecka. Utworzony zostaje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dziecka, który modyfikowany jest w zależności od osiąganych postępów i potrzeb dziecka w danym okresie. Realizacji założeń programu podejmują się wykwalifikowani terapeuci przy współpracy z Superwizorem.

KROK 4 Realizacja terapii

Pracę z dzieckiem z autyzmem rozpoczynamy w formie 1:1 (dziecko:terapeuta) Terapia odbywać się może w domu dziecka, jak również w gabinetach terapeutycznych Fundacji. Stały nadzór nad realizacją terapii prowadzi Superwizor, który wraz z terapeutami określa bieżące potrzeby i formy pracy z dzieckiem.

Ważnym momentem w terapii staje się rozpoczęcie pracy z dzieckiem w małej np. 2-3osobowej grupie rówieśniczej przy stałym udziale terapeuty i dalszym nadzorze Superwizora. Praca w małych grupach odbywa się w placówkach współpracujących z Fundacją, które dysponują odpowiednio przygotowanymi gabinetami umożliwiającymi pracę z dziećmi w małej grupie.

Proces włączania dziecka do liczniejszej grupy rówieśniczej i integracja z rówieśnikami np. w przedszkolu jest jednym z ważniejszych celów terapii. Jest to proces przygotowujący dziecko z autyzmem do kolejnego etapu edukacji jakim będzie rozpoczęcie nauki w szkole.

Pragniemy podkreślić, iż na każdym z ww. etapów realizowanej terapii dziecko zawsze wspiera odpowiedzialny, doświadczony terapeuta.

KROK 5 Konsultacje z rodzicami

Rodzice podopiecznych są członkami zespołu terapeutycznego poprzez prowadzenie terapii w domu, a także regularne obserwowanie i uczestniczenie w zajęciach.

Praca indywidualna z dzieckiem, jak również praca terapeutów podlega regularnej superwizji.

Wspieramy rodziców, szkolimy i pomagamy w pracy z dzieckiem, poza placówką, w domu. Spotkania z rodzicami i Superwizorem odbywają się cyklicznie wg. indywidualnie ustalonego harmonogramu spotkań.

Terapeuci są w codziennym kontakcie z rodzicami przekazując informacje i zalecenia dot. dziecka.